Krótkowzroczność

Jeśli aparat łamiący oka będzie za silny lub gałka oczna za duża, to promienie równoległe po załamaniu przez aparat łamiący oka przetną się przed siatkówką, a na siatkówce utworzy się znowu obraz zamazany. Takie oko nazywamy okiem krótkowzrocznym (ryc. 7).

Astygmatyzmem (niezbornością), nazywamy wadę wzroku polegającą na niejednakowym załamywaniu w różnych płaszczyznach promieni świetlnych wpadających do oka. Wada ta zależy najczęściej od wadliwego kształtu rogówki. Rogówka prawidłowa odpowiada kształtem wycinkowi kuli, dzięki czemu załamuje tak samo promienie padające w różnych płaszczyznach. Przy budowie nieprawidłowej rogówka może mieć kształt spłaszczony i wtedy jej krzywizna będzie niejednakowa w różnych południkach (najczęściej w południkach prostopadłych do siebie, poziomym i pionowym, rzadziej w południkach skośnych), co powoduje odpowiednio różne załamywanie promieni świetlnych w odpowiednich płaszczyznach.

Promienie wpadające do oka w płaszczyźnie poziomej mogą być załamywane prawidłowo, a w płaszczyźnie pionowej za słabo lub za mocno mówimy wtedy o astygmatyzmie nadwzrocznym lub krótkowzrocznym. Astygmatyzm (niezborność) wyrównujemy odpowiednimi szkłami, zwanymi szkłami cylindrycznymi.

Teoretycznie tylko ludzie o oczach miarowych mogą widzieć wyraźnie przedmioty dalekie bez noszenia okularów. W praktyce jednak także ludzie o oczach nadwzrocznych i z astygmatyzmem nadwzrocznym niewielkiego stopnia mogą widzieć wyraźnie z daleka. W takich przypadkach oko samo wyrównuje wadę wzroku. Jest to możliwe dzięki użyciu akomodacji (patrz s. 15). W tych warunkach oko nigdy nie znajduje się w spoczynku. Już przy patrzeniu z daleka, żeby widzieć wyraźnie, konieczne jest pewne napięcie akomodacji, które zwiększa się przy patrzeniu na przedmioty bliskie. To stałe napięcie akomodacji powoduje zmęczenie oczu, zwłaszcza przy pracy z bliska, a niejednokrotnie staje się przyczyną‘przewlekłych lub powtarzających się okresowo zapaleń spojówek i brzegów powiek.

Przy większych stopniach nadwzroczności i astygmatyzmu oraz przy krótkowzroczności widzenie (ostrość wzroku) na odległość jest znacznie gorsze. Możemy je poprawić, a często nawet doprowadzić do normalnego przez noszenie odpowiednich okularów (zasada wyrównania wady wzroku przez okulary – ryc. 6 i 7). Należy pamiętać, że wada wzroku nie jest chorobą i nie może być wyleczona. Okulary nie leczą wady. Powodują jednak wyraźne widzenie, dzięki czemu umo- liwiają normalną pracę wzrokową i zapobiegają znużeniu oczu.

About The Author

admin

Leave a Reply