Męczenie się oczu

Spotykamy się jednak często ze skargami na „męczenie się” oczu podczas oglądania telewizji oraz z opiniami o szkodliwości telewizji dla narządu wzroku. Opinie te są niesłuszne. Nie stwierdza się obiektywnie żadnych zmian w narządzie wzroku pod wpływem emisji telewizyjnych. Przeanalizowano wiele ankiet oraz przeprowadzono badania okulistyczne mające na celu wykrycie ewentualnych przyczyn powodujących podawane przez pacjentów dolegliwości. Tak np. Hofstetter (Los Angeles) przeprowadził analizę ankiety mającej na celu sprawdzenie częstości występowania oraz sprecyzowania dolegliwości wzrokowych występujących w wyniku oglądania telewizji. Na 292 osoby 86 podało, że odczuwają dolegliwości podczas patrzenia na ekran telewizyjny. Dolegliwości te, różnorodne, często nie sprecyzowane, nie były charakterystyczne dla żadnego konkretnego uszkodzenia ani schorzenia. Nie były też zależne od wieku chorych. Na podstawie tych wypowiedzi autor dochodzi do wniosku, że dolegliwości te nie były spowodowane telewizją, lecz że chodziło tu o osoby, które w ogóle ulegały znużeniu przy pracy wzrokowej, a więc między innymi podczas obserwowania, zwłaszcza długotrwałego, ekranu telewizyjnego.

Przeprowadzono też wiele dokładnych badań dotyczących czynności wzrokowych, które miały na celu stwierdzenie przyczyn dolegliwości występujących u telewidzów. Przebadano 5 zdrowych studentów, którzy w ciągu 12 godzin bez przerwy oglądali program telewizyjny. Nie stwierdzono u nich żadnych zmian w powiekach, spojówkach ani w gałce ocznej. Stan widzenia obuocznego, zakres akomodacji i ostrość wzroku nie uległy obniżeniu w porównaniu ze stanem przed oglądaniem obrazu telewizyjnego.

Podobne przykłady, jak i wiele innych opublikowanych badań nie stwierdzają szkodliwego działania telewizji na oczy. Jeśli więc nie może być mowy o szkodliwym działaniu telewizji, to czym należy tłumaczyć uczucie znużenia, bóle oczu, zamglenie wzroku i inne dolegliwości występujące czasami, zwłaszcza u ludzi starszych, po dłuższym oglądaniu obrazu telewizyjnego?

Przyczyn należy tu szukać w zaburzeniach czynności narządu wzroku, ujawniających się przy każdej wzmożonej pracy wzrokowej, a więc między innymi także w czasie oglądania filmu, telewizji lub sztuki teatralnej. A więc przyczyną spotykanych dolegliwości mogą być nie wyrównane okularami wady wzroku (zwłaszcza nadwzroczność i niezborność nadwzroczna), źle dobrane okulary lub oglądanie obrazu ze zbyt małej odległości. U osób nadwzrocznych (patrz rozdział o wadach wzroku) już przy patrzeniu na dalekie przedmioty konieczny jest wysiłek akomodacji do otrzymania wyraźnego obrazu na siatkówce. Napięcie akomodacji zwiększa się w zależności od przybliżania oglądanego przedmiotu do oczu. Występuje znużenie spowodowane wysiłkiem ako- modacyjnym w stopniu zależnym od wielkości wady, od wieku i od ogólnego zmęczenia.

About The Author

admin

Leave a Reply