WADY WZROKU

Zdarza się, że ostrość wzroku w oczach zupełnie zdrowych jest mniej lub bardziej obniżona, czasami bardzo słaba. Obserwuje się to najczęściej przy wadach wzroku. Do wad wzroku zaliczamy nadwzroczność, krótkowzroczność oraz niezborność (astygmatyzm). Wady wzroku są spowodowane nieprawidłową budową oka. Oczy takie nazywamy oczami niemiarowymi.

Oko miarowe. Promienie świetlne na swojej drodze do siatkówki oka zostają załamane przez rogówkę, soczewkę i ciało szkliste (ryc. 3). Wszystkie te ośrodki łamiące oka nazywamy razem aparatem łamiącym lub aparatem optycznym oka, a łączną wartość załamywania promieni świetlnych – łamliwością lub refrakcją oka. Promienie załamane przez aparat optyczny oka przecinają się w ognisku, tworząc wyraźny obraz. Jeżeli siatkówka oka znajduje się w odległości ogniskowej apara-tu optycznego oka, to wytworzone w jej płaszczyźnie obrazy będą ostre – wyraźne. Takie oko nazywamy okiem miarowym, czyli: oko miarowe jest to takie oko, w którym promienie równoległe (tj. idące

Ryc. 5. Oko miarowe. Promienie biegnące równolegle po załamaniu przez układ optyczny oka skupiają się w ognisku F, leżącym w siatkówce. z bardzo dalekiej odległości, teoretycznie z nieskończoności) przecinają się na siatkówce bez użycia akomodacji. Mówiąc inaczej – jest to oko, w którym przedmioty bardzo dalekie tworzą wyraźny obraz na siatkówce, gdy oko jest w spoczynku (ryc. 5).

Nadwzroczność. Jeśli aparat łamiący będzie za słaby lub przy normalnym aparacie łamiącym – długość oka za mała, to promienie równoległe (idące od dalekich przedmiotów) przetną się poza siatkówką. Wyraźny obraz wytworzy się w płaszczyźnie leżącej poza siatkówką, natomiast na siatkówce otrzymamy obraz nieostry, zamazany. Takie oko nazywamy okiem nadwzrocznym (ryc. 6).

About The Author

admin

1 Comment

  1. Picia 14 października 2013 at 16:56 #
    Czy bedzie jakis artykul o katarakcie?

Leave a Reply